Bemiddelingsprotocol

De ondergetekenden:

Bemiddelaar …, bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en lid van het Bemiddelingsplatform ®, gevestigd te … hierna Bemiddelaar genoemd en Partijen: … , hierna te noemen Partij A en … , hierna te noemen Partij B

Komen hierbij het volgende overeen:

1. Bemiddeling

Partijen A en B en de Bemiddelaar nemen jegens elkaar de inspanningsverbintenis op zich, het hierna genoemde geschil tussen partijen op te lossen door bemiddeling. Partijen en de Bemiddelaar verbinden zich jegens elkaar tot wederzijds respect en wederzijdse luisterbereidheid. Als Bemiddelaar treedt op de bovenvermelde bemiddelaar, erkend door de federale bemiddelingscommissie.

Tijdens de bemiddelingsprocedure zijn partijen in persoon aanwezig. De bemiddelaar kan, indien hij dit nuttig acht voor de succesvolle afloop van de bemiddeling, afzonderlijke gesprekken voeren met één van beiden.

Een ingevolge de bemiddeling in der minne bereikte oplossing van het geschil zal tussen PARTIJ A en PARTIJ B worden vastgelegd in een schriftelijke afspraak (het bemiddelingsakkoord). Als ten minste één van de partijen het vraagt, wordt het akkoord aan de bevoegde rechter voorgelegd ter homologatie. Het akkoord krijgt hierdoor dezelfde kracht als een vonnis. De rechter zal de homologatie alleen weigeren als het akkoord strijdig is met de openbare orde.

2. Omschrijving van het geschil

(korte omschrijving)

3. Vrijwilligheid

De bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Overeenkomstig artikel 1729 van het Gerechtelijk Wetboek staat het Partijen en de Bemiddelaar vrij om de bemiddeling op elk gewenst moment te beëindigen.

4. Vertrouwelijkheid

De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan in de loop van een bemiddelingsprocedure zijn voor alle partijen vertrouwelijk. Zij mogen niet worden aangevoerd in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in enige andere procedure voor het oplossen van het conflict en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis. De geheimhoudingsplicht kan slechts worden opgeheven met instemming van de partijen om onder meer de rechter in staat te stellen de bemiddelingsakkoorden te homologeren.

Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de Bemiddelaar de feiten waarvan hij tijdens de bemiddeling kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag door de partijen niet worden opgeroepen als getuige in een burgerrechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de loop van zijn bemiddeling kennis heeft genomen.

5. Inzet van de bemiddelaar

De Bemiddelaar is verplicht zich naar best vermogen en met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in deze overeenkomst gerekend mag worden, uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Overeenkomsten scheppen niet meer verplichtingen dan hiervoor vermeld. De Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de gemaakte afspraken in deze bemiddeling. Een eventueel door de Bemiddelaar toch te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het uit deze overeenkomst door de Bemiddelaar ontvangen honorarium.

6. Kosten van de bemiddeling

De kosten omvatten het ereloon en de administratieve kosten van de Bemiddelaar. Deze kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.

Het ereloon van de Bemiddelaar wordt, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, vastgesteld op basis van een uurloon van 181.5 EUR /u (inclusief btw 21%), eventuele verplaatsingskosten van de Bemiddelaar worden in rekening gebracht aan 0.5€/km, inclusief de rijtijden.

Een provisie voor de bemiddeling moet eerst worden betaald door de partijen vooraleer de Bemiddelaar tot bemiddeling zal overgaan.

Bij de beëindiging van zijn opdracht stelt de Bemiddelaar een definitieve staat met betrekking tot de kosten van de bemiddeling op.

De partijen betalen een gelijk deel van de kosten, behoudens andersluidende overeenkomst.

Andere uitgaven zijn ten laste van de partijen die ze maken, behoudens andersluidende overeenkomst.

De Bemiddelaar zal de bemiddeling mogen opschorten of stopzetten indien één der partijen haar aandeel in de erelonen en onkosten die zij verschuldigd is, niet betaalt.

7. Wijze van communicatie

Partijen en de Bemiddelaar gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle schriftelijke communicaties in verband met deze bemiddeling zullen verlopen via volgende e-mailadressen : Voor de Bemiddelaar: …@bemiddelingsplatform.be Voor Partij A: …@… Voor Partij B: …@…

8. Duur

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Elk van de partijen én de bemiddelaar kunnen op elk ogenblik een einde maken aan deze overeenkomst.

De ondertekening van deze overeenkomst schort de eventuele verjaringstermijn op voor de duur van de bemiddeling.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van de partijen, eindigt de schorsing van de verjaringstermijn één maand na kennisgeving door een van de partijen, of door de bemiddelaar aan de andere partij of partijen, van zijn wil om een einde te maken aan de bemiddeling. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief.

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Opgemaakt te … op… 20… in drie exemplaren, waarvan elke partij erkend een exemplaar ontvangen te hebben.

Partij A

Partij B

de Bemiddelaar

handtekening vooraf te gaan door de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ van elke ondertekenaar.