Hoe verloopt bemiddeling

Hoe verloopt Bemiddeling

De bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat eruit de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniërende partijen respecteert.

Bemiddeling is waarschijnlijk een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen.

Bemiddeling, wanneer die in de betekenis van de wet van 21 februari 2005 door federaal erkende bemiddelaars wordt uitgevoerd, verzekert de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn.

Het zijn enkel en alleen de partijen die de bemiddelaar kiezen. Bemiddeling is een vertrouwelijk proces dat op goede wil berust; bijgevolg is het belangrijk dat beide partijen het volstrekte vertrouwen hebben in hun bemiddelaar. Het is dus normaal dat de partijen zelf een bemiddelaar kunnen kiezen.

Wanneer beide partijen akkoord zijn in bemiddeling te gaan, wordt eerst een overeenkomst tussen de partijen opgemaakt, waarin duidelijk ieders rechten en plichten worden omschreven, het zogenaamde bemiddelingsprotocol.

Gespreid over één of meerdere sessies zal de bemiddelaar vervolgens trachten de conflictpartijen terug ‘on speaking terms’ te brengen en zal hij trachten hen te begeleiden in het bereiken van een akkoord dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Het bemiddelingsakkoord is de laatste stap bij elke bemiddeling. Het legt de oplossing die de partijen hebben gevonden voor hun geschil schriftelijk vast in een akte. Het is belangrijk erop te wijzen dat de bemiddeling volledig vrijwillig gebeurt. U bent nooit verplicht om een akkoord te ondertekenen. Het is altijd mogelijk dat de bemiddeling op niets uitdraait.

Niets belet u om de zaak voor de rechtbank te brengen als de bemiddeling mislukt. Uw deelname aan een bemiddeling verandert volstrekt niets aan uw recht op toegang tot een rechter.

Lees meer op de overheidswebsite http://www.mediation-justice.be/nl