Wat is bemiddeling

Bemiddeling/Bemiddelaar

Laat in geval van een conflict ‘de oplossing’ niet onmiddellijk over aan een rechtbank.

Kies in eerste instantie voor ‘de dialoog’, waarbij in samenspraak met een speciaal daartoe opgeleide en erkende gesprekspartner, zal worden getracht om de communicatie tussen alle conflictpartijen te herstellen of te verbeteren.

De uitkomst van zulke dialoog zal er in de meeste gevallen toe bijdragen dat er voor en vooral door alle conflictpartijen een aanvaardbare (en op termijn blijvende) oplossing wordt bekomen.

De aangewezen, betrouwbare en neutrale gesprekspartner die tezamen met alle partijen tijdens een gesprek tot zulke oplossing kan komen, is een bemiddelaar.

Zoals de benaming al doet vermoeden, zal de taak van deze gesprekpartner er in bestaan om tussen partijen te bemiddelen.

Bemiddeling is een wijze van geschiloplossing waarbij een derde de partijen begeleidt in een poging om hen zelf te doen uitkomen op een akkoord dat geheel of gedeeltelijk een einde maakt aan hun geschil en dit zonder tussenkomst van de rechtbank.

Van cruciaal belang hierbij is te benadrukken dat de oplossing van het geschil dus door de conflictpartijen zelf wordt gevonden en geenszins door een uitspraak van een rechtbank wordt ‘opgedrongen’.

Voordelen van Bemiddeling tegenover de Rechtbank

In het eerste zal tot een win/win oplossing worden gekomen, waarbij in het tweede er bijna altijd een ‘verliezende’ partij zal zijn.

Gelet op voorgaande en gelet op het steeds groter wordende succes van bemiddeling, wordt het meer en meer als volwaardig alternatief voor een gerechtsprocedure aanzien waarbij het ook steeds vaker door een rechter wordt voorgesteld.

We benadrukken hier wel de term ‘voorgesteld’ omdat een van de belangrijkste pijlers voor een geslaagde bemiddeling er in bestaat dat de conflictpartijen vrijwillig akkoord gaan om te trachten hun geschil door middel van een bemiddeling op te lossen.

Het bereikte bemiddelingsakkoord kan ter homologatie worden overgemaakt aan een bevoegde rechtbank, waardoor het waarde van een vonnis krijgt.

Altijd een alternatief

Wordt er uiteindelijk geen voor alle partijen aanvaardbare oplossing bekomen, dan staat hen nog steeds de mogelijkheid open om zich tot de rechtbank te wenden.

Doe evenwel voor een geslaagde bemiddeling beroep op vakmensen, doe beroep op het team van het mediationplatform®

Uiteraard zal het bijdragen tot het bekomen van een evenwichtig akkoord sterk worden beïnvloed door de kwaliteit van de bemiddelaar.

Wat kan het Mediationplatform® voor U betekenen?

Buiten tal van persoonlijke karakteristieken waarover elke bemiddelaar dient te beschikken, zijn wij het er als partners binnen het mediationplatform® unaniem over eens dat binnen een burgerlijke of handelsbemiddeling de bemiddelaar bijkomend over de nodige expertise en ervaring binnen bepaalde vakgebieden dient te beschikken.

Expertise en vakkennis die binnen het mediationplatform® in ruime mate aanwezig is.